SAT, 11TH AUGUST 2018
Pole Piknikowe Malta
ul. Wiankowa 2, 61-131 Poznań

Regulamin festiwalu Good Music Festival 2018

 1. Niniejszy regulamin, (zwany dalej: "Regulaminem") został wydany na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, tekst ujednolicony Dz.U. 2017 poz. 1160. (zwanej dalej "Ustawą"), oraz na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.
 2. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Festiwalu będą przebywać na terenie, na którym przeprowadzany jest Festiwal. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Festiwalu obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Festiwalu poprzez określenie zasad wstępu i warunków uczestnictwa w Festiwalu oraz zasad zachowania się osób obecnych na Festiwalu i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzana jest Festiwal, a także urządzeń, znajdujących się na nim, a ponadto uregulowanie praw i obowiązków uczestników Festiwalu w związku z nabyciem biletu wstępu na Festiwal.

§1 Definicje

 1. Regulamin zwany w dalszej części „Regulaminem” reguluje warunki uczestnictwa w festiwalu muzycznym Good Music Festival, w szczególności zasady bezpieczeństwa, wstępu na Festiwal oraz organizację Festiwalu.
 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
  1. Organizatorze należy przez to rozumieć: Get Good Music Artist & Event Management Agency s.c. z siedzibą w Poznaniu (61-131) przy ul. Milczańskiej 12e o numerze NIP: 782 259 2728 i REGON: 36 26 72 880,
  2. Ustawie należy przez to rozmieć: ustawę z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, opubl. Dz.U. 2009 nr 62 poz. 504,
  3. Bilecie należy przez to rozumieć indywidualną zgodę wejścia na Festiwal, na określony obszar, który przy pierwszym wejściu na Teren Imprezy podlega wymianie na Identyfikator (opaskę);
  4. Identyfikatorze należy przez to rozumieć identyfikator wydawany przez Organizatora przy wejściu na Teren Festiwalu za zwrotem Biletu; Identyfikator będzie miał postać opaski, której wzór ustala Organizator, umieszczonej na trwałe na ręce; z Identyfikatora może korzystać tylko jedna osoba, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 18 i 19 niniejszego Regulaminu; uszkodzenie lub zerwanie Identyfikatora powoduje utratę jego ważności; zakazane jest odstępowanie Identyfikatora. Każdy Uczestnik Festiwalu dokonuje wymiany Biletu na Identyfikator osobiście;
  5. Festiwalu należy przez to rozumieć imprezę masową o tematyce muzycznej przeprowadzaną pod nazwą Good Music Festival 2018 (dalej Festiwal) w dniu 11.08.2018 w Poznaniu, województwo Wielkopolskie.
  6. Terenie Festiwalu należy przez to rozumieć: wyznaczone miejsce Pole Piknikowe Malta w Poznaniu przy ul. Wiankowej 3 lub inne miejsce, na które Festiwal może zostać przeniesiony z ważnych powodów co zostanie podane do publicznej wiadomości przed rozpoczęciem Festiwalu;
  7. Uczestniku Festiwalu należy przez to rozumieć pełnoletnią osobę fizyczną uczestniczącą w Festiwalu na podstawie imiennego Biletu lub osobę małoletnią powyżej 15-tego roku życia, pod opieką opiekuna prawnego lub innej osoby dorosłej za pisemną zgodą opiekuna prawnego, po nabyciu Biletów zarówno dla osoby małoletniej jak i dorosłej.
  8. Służbach Porządkowych należy przez to rozumieć: powołane przez Organizatora osoby, w tym pracowników agencji ochrony osób lub mienia, legitymujących się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu zawierającym: nazwę wystawcy, numer identyfikacyjny i fotografię, okres ważności, pieczęć i podpis wystawcy celem zapewnienia bezpieczeństwa osób uczestniczących w Festiwalu na terenie Festiwalu oraz w miejscach wyznaczonych przez Organizatora. W ramach wykonania swoich uprawnień Służby Porządkowe Festiwalu uprawnione są w szczególności do kontroli uprawnień Uczestników do wstępu na Teren Festiwalu, kontroli stanu trzeźwości oraz odurzenia innymi środkami.
  9. Sile Wyższej należy przez to rozumieć okoliczność wynikającą z lub dającą się przypisać działaniom, zdarzeniom, brakowi zdarzeń lub wypadkom, których Organizator nie mógł przewidzieć w granicach zdrowego rozsądku, a które pozostają poza kontrolą Organizatora, w tym m.in.: pogoda uniemożliwiająca organizację Festiwalu, zawalenie, powódź, pożar, wybuch, trzęsienie ziemi, osunięcie, szkoda strukturalna, epidemia lub inna naturalna fizyczna katastrofa, brak lub niewystarczająca dostawa prądu, połączeń satelitarnych i innych połączeń komunikacyjnych, działania wojskowe, zamieszki, strajki, działania terrorystyczne, niepokoje społeczne, żałoba narodowa, decyzja organów śledczych, administracji samorządowej lub rządowej, zaistniałe w czasie Festiwalu, jak i w okresie poprzedzającym Festiwal, gdy uniemożliwia to organizację Festiwalu lub uniemożliwia kontynuowanie Festiwalu zgodnie z harmonogramem.
 3. Regulamin obowiązuje wszystkich Uczestników Festiwalu, którzy w czasie trwania Festiwalu będą przebywać na terenie, na którym organizowany jest Festiwal.
 4. Każdy Uczestnik przebywający na terenie Festiwalu w czasie jego trwania obowiązany jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu. Przez zakup Biletu Uczestnik potwierdza, iż zapoznał się i zaakceptował postanowienia niniejszego Regulaminu Festiwalu.

§2 Zasady ogólne

 1. Wstęp na Teren Festiwalu przysługuje osobie pełnoletniej, posiadającej Bilet, który przy pierwszym wejściu na Teren Festiwalu zostanie wymieniony na Identyfikator (opaskę) oraz posiadającej dokument tożsamości potwierdzający spełnienie warunku pełnoletności ( dowód osobisty, prawo jazdy, paszport lub akt urodzenia) lub osobie małoletniej powyżej 15-tego roku życia, pod opieką opiekuna prawnego lub innej osoby dorosłej za pisemną zgodą i upoważnieniem opiekuna prawnego, po nabyciu Biletów zarówno dla osoby małoletniej, jak i dorosłej.
 2. Każdorazowe wejście na Teren Festiwalu przysługuje tylko Uczestnikowi z nieuszkodzonym Identyfikatorem umocowanym na trwałe na ręku.
 3. W przypadku, gdy Uczestnikiem Festiwalu jest małoletni w wieku powyżej 15 lat, może on uczestniczyć w Festiwalu wyłącznie pod opieką osoby dorosłej – opiekuna prawnego lub osoby upoważnionej na piśmie przez opiekuna prawnego, która przy pierwszym wejściu na Festiwal przekaże deklarację o odpowiedzialności za osobę małoletnią wg wzoru opracowanego przez Organizatora. Osoba dorosła może być opiekunem maksymalnie pięciu małoletnich osób uczestniczących w Imprezie.
 4. Wstęp na Teren Festiwalu przysługuje tylko Uczestnikowi z ważnym i nieuszkodzonym Biletem.
 5. Wstęp na Teren Festiwalu ma wyłącznie osoba, która imiennie została wskazana na bilecie i nastąpiła pozytywna weryfikacja danych osobowych przez służby porządkowe.
 6. Bilet wstępu jest biletem jednorazowego użytku. Po wejściu za okazaniem Biletu na teren Festiwalu Uczestnik Festiwalu otrzyma Identyfikator (opaskę).
 7. W przypadku, gdy w Festiwalu zamierza wziąć udział osoba niepełnosprawna wraz z opiekunem, każda z tych osób zobowiązana jest do nabycia Biletu.
 8. Uczestnicy Festiwalu oraz wszystkie osoby znajdujące się na Terenie Festiwalu zobowiązani są posiadać na ręku ważny Identyfikator. Brak Identyfikatora lub posiadanie Identyfikatora zerwanego lub uszkodzonego, jak również Identyfikatora niezapiętego na ręce jest jednoznaczną podstawą do usunięcia uczestnika z Terenu Festiwalu. W przypadku zerwania lub uszkodzenia Identyfikatora (na terenie imprezy) Uczestnik Festiwalu zobowiązany jest do natychmiastowego zgłoszenia się do kierownika ochrony przy bramie wyjściowej z Terenu Festiwalu wraz z uszkodzonym Identyfikatorem, w celu wymiany Identyfikatora na nowy. Wymianie podlegają wyłącznie Identyfikatory uszkodzone na Terenie Festiwalu. Samowolne opuszczenie Terenu Festiwalu z uszkodzonym lub zerwanym Identyfikatorem bez wcześniejszego powiadomienia kierownika ochrony jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w imprezie.
 9. Jeżeli Uczestnik zgłosi uprzednio Organizatorowi konieczność zdjęcia przez niego Identyfikatora z nadgarstka po opuszczeniu Terenu Festiwalu a przed następnym jego wejściem na Teren Festiwalu w późniejszych godzinach (np. ze względu na pracę wykonywaną przez Uczestnika itp.), to tylko ten sam Uczestnik będzie uprawniony do ponownego wejścia na Teren Festiwalu i otrzyma nowy Identyfikator, za zwrotem dotychczasowego Identyfikatora i po weryfikacji zgodności jego tożsamości ze zgłoszeniem. Zgłoszenia, o którym mowa powyżej, Uczestnik dokonuje w punkcie informacyjnym zlokalizowanym przed wejściem na Teren Festiwalu. Dokonanie zgłoszenia powinno odbyć się przed pierwszym wejściem na Teren Festiwalu lub najpóźniej przed opuszczeniem Terenu Festiwalu przez Uczestnika, który musi wówczas okazać nieuszkodzony Identyfikator zapięty na nadgarstku oraz dowód tożsamości. Nowy Identyfikator Uczestnik odbiera w tym samym punkcie, w którym dokonywał zgłoszenia. Powyższa procedura związana jest z uiszczeniem przez Uczestnika opłaty manipulacyjnej, która każdorazowo wynosi 5 PLN i powinna zostać uiszczona gotówką. Procedurze tej nie podlegają Identyfikatory zdjęte samodzielnie bez uprzedniego zgłoszenia.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo, zgodnie z przepisami Ustawy, odmówić wstępu na Teren Festiwalu albo nakazać niezwłoczne opuszczenie Festiwalu:
  1. Osobom, wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową lub zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych, wydane przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, a także osobom, wobec których został wydany zakaz zagraniczny lub klubowy w rozumieniu Ustawy,
  2. osobom, które odmawiają poddania się czynnościom:
   • sprawdzenia uprawnień do przebywania na Festiwalu,
   • wylegitymowania w celu ustalenia ich tożsamości oraz stwierdzenia pełnoletności,
   • okazania zawartości bagaży, odzieży, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty niebezpieczne, w szczególności broń, ostre narzędzia, zakazane prawem substancje, alkohol. Ocena przedmiotów i kwalifikowanie ich jako niebezpiecznych stanowi uprawnienie Służb Porządkowych.;
   • umożliwienia Służbom Porządkowym stwierdzania uprawnień osób do przebywania na Festiwalu,
   • niezastosowania się do wezwania ich do opuszczenia Terenu Festiwalu;
   • stosowania się do poleceń Służb Porządkowych;
  3. osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z Regulaminem,
  4. osobom znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
  5. osobom posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe nabyte z innych miejsc niż wyznaczone przez Organizatora, środki odurzające lub substancje psychotropowe;
  6. osobom zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego.
  7. osobom nie posiadającym ważnego dokumentu uprawniającego do uczestnictwa w Festiwalu,
  8. osobom noszącym buty o metalowych zakończeniach,
  9. osobom, których wygląd zewnętrzny uniemożliwia identyfikację,
  10. osobom posiadającym plastikowe, szklane lub metalowe pojemniki lub puszki itp.
  11. osobom nie posiadającym dokumentu tożsamości,
  12. osobom niepełnoletnim, chyba że przebywają one pod opieką na warunkach określonych Regulaminem,
  13. osobom, które swoim zachowaniem lub wypowiedziami narażają Organizatora na utratę dobrego imienia lub naruszają dobra osobiste Organizatora lub działają na szkodę Organizatora lub marki „Good Music Festival”,
  14. osobom utrwalającym występu artystów podczas Festiwalu, w szczególności w formie audiowizualnej, w postaci nagrań dźwięku, zdjęć itp.
 11. Sprzedaż biletów:
  1. Bilety sprzedawane są wyłącznie na stronie Biletomat.pl i w autoryzowanych punktach sprzedaży. Bilety mogą być sprzedawane wyłącznie po cenie widniejącej na Bilecie. Lista autoryzowanych punktów sprzedaży jest dostępna na stronie www.biletomat.pl
  2. Zakazana jest odsprzedaż Biletów na aukcjach, licytacjach lub prowadzona w jakikolwiek inny sposób wskazujący na zarobkowy charakter takiej odsprzedaży. Zakazane jest wszelkie publiczne oferowanie przeniesienia własności Biletów, w tym także w charakterze nagród w konkursach, loteriach, w sprzedaży premiowej lub jakichkolwiek innych promocjach, choćby było ono nieodpłatne bez uprzedniej zgody Organizatora.
  3. Organizator informuje, że zgodnie z art. 133 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń: "Kto nabywa w celu odprzedaży z zyskiem bilety wstępu na imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportowe albo kto bilety takie sprzedaje z zyskiem, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Usiłowanie oraz podżeganie i pomocnictwo są karalne."
  4. Zamianie na Identyfikator podlega wyłącznie Bilet oryginalny, nabyty zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Bilet nabyty z naruszeniem postanowień Regulaminu może być unieważniony przez Organizatora. Organizator ostrzega, że kupno Biletów od osób postronnych niesie ryzyko zakupu biletu podrobionego, co w konsekwencji powoduje odmowę wymiany Biletu na Identyfikator i wstępu na Festiwal.
  5. Organizator informuje, iż unikalny kod kreskowy znajdujący się na każdym Bilecie upoważnia do wymiany Biletu na Identyfikator tylko przy pierwszym skanowaniu. Organizator ostrzega, że w przypadku udostępnienia Biletu (w jakiejkolwiek formie) osobie trzeciej, Bilet ten może być wykorzystany przez tę osobę, co w konsekwencji spowoduje, że nabywca Biletu spotka się z odmową wymiany Biletu na Identyfikator i wstępu na Festiwal.

§3 Dodatkowe prawa, obowiązki i oświadczenia

 1. Każda osoba, która nabyła Bilet wstępu na Festiwal zobowiązana jest do zapoznania się z Regulaminem. Zakup Biletu jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz przyjęciem jego postanowień bez zastrzeżeń.
 2. Uczestnik Festiwalu przyjmuje do wiadomości, iż biorąc udział w Festiwalu będzie przebywać ciągle w strefie głośnych dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu. Podczas Festiwalu mogą być używane światła stroboskopowe i lasery oraz innego rodzaju efekty świetlne i dźwiękowe, co u osób chorych na epilepsję może spowodować pogorszenie samopoczucia lub nawet ostre objawy chorobowe.
 3. Organizator w zakresie określonym Ustawą i przepisami wykonawczymi jest uprawniony do utrwalania przebiegu Festiwalu, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
 4. Uczestnik Festiwalu dokonując zakupu Biletu oraz uczestnicząc w Festiwalu przyjmuje do wiadomości, iż Organizator utrwala również przebieg Festiwalu dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Festiwalu i kolejnych edycji Festiwalu w przyszłych latach, a także promocji Organizatora lub Partnerów Medialnych i Sponsorów Festiwalu.
 5. Każdy Uczestnik Festiwalu poprzez uczestnictwo w Festiwalu wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalenie wizerunku jego osoby na Terenie Festiwalu, a następnie na rozpowszechnianie utrwalonego wizerunku dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.
 6. Materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Festiwalu, mogące stanowić dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowody mające znaczenie dla toczących się takich postępowań, Organizator niezwłocznie przekazuje prokuratorowi właściwemu ze względu na Teren Festiwalu lub Policji. Zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Festiwalu materiały, nie zawierające dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowodów mających znaczenie dla toczących się takich postępowań, które nie zostały użyte w celach reklamowych przechowuje się po zakończeniu Festiwalu przez okres co najmniej jednego miesiąca, a następnie ulegają zniszczeniu.
 7. Uczestnik festiwalu przyjmuje do wiadomości, iż niedopuszczalne jest nachalne nękanie artystów lub innych gości o „wspólne selfie” itp.

§4 Organizacja i przebieg Festiwalu

 1. Festiwal rozpoczyna się o godzinie: 13.00 w dniu 11 sierpnia 2018r.
 2. Zakończenie Festiwalu przewidziane jest najpóźniej na godzinę: 05.00 w dniu 12 sierpnia 2018r.
 3. Organizator zastrzega zmianę godzin rozpoczęcia i zakończenia Festiwalu bez podania przyczyny.
 4. Organizator zastrzega prawo do odwołania Festiwalu bez podania przyczyny, jak również do zmiany programu Festiwalu. W przypadku odwołania Festiwalu z przyczyn zależnych od Organizatora, Organizator zwraca Uczestnikom Festiwalu koszt zakupu biletów na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 5. Organizator informuje, że z uwagi na znaczną liczbę Uczestników, Uczestnicy obowiązani są przybyć na miejsce Festiwalu z odpowiednim, co najmniej 2-godzinnym wyprzedzeniem.
 6. Organizator informuje, iż mapa terenu Festiwalu wraz z programem Festiwalu opublikowana i dostępna jest na stronie internetowej Festiwalu nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem Festiwalu.

§5 Odwołanie Festiwalu

 1. Niewykorzystany Bilet nie uprawnia do zwrotu pieniędzy ani do zamiany na inny, za wyjątkiem przypadku odwołania Festiwalu z przyczyn zależnych od Organizatora oraz z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu sprzedaży biletów.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania dowodu zakupu Biletu celem uzyskania zwrotu środków finansowych wydatkowanych na zakup Biletu. Organizator zwraca wyłącznie cenę Biletu.
 3. W przypadku odwołania Festiwalu, zmiany programu, zmiany harmonogramu, zmiany czasu lub miejsca Festiwalu Organizator poinformuje o tym fakcie poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej www.goodmusicfestival.pl lub bezpośrednio w trakcie trwania Festiwalu.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej ani osób trzecich. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie Festiwalu z przyczyn leżących po stronie osób trzecich lub z powodu wystąpienia Siły Wyższej. W powyższych przypadkach Organizator nie zwraca środków finansowych wydatkowanych na zakup Biletu.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika błędnego lub nieprawdziwego adresu do korespondencji lub innych danych niezbędnych do weryfikacji.
 6. Szczegółowe regulacje odnośnie zwrotu Biletów oraz zwrotu w związku z odwołaniem Festiwalu z zawinionych przyczyn leżących po stronie Organizatora zawarte są w Regulaminie sprzedaży biletów.

§6 Bezpieczeństwo Festiwalu

 1. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Festiwalu oraz porządek podczas trwania Festiwalu, poprzez m.in.:
  1. Służby Porządkowe wyróżniające się elementami ubioru, należycie przeszkolone do wykonywania powierzonych czynności z zakresu ochrony imprez masowych;
  2. udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego;
  3. zmianę miejsca Festiwalu na inne, jeśli zajdzie taka potrzeba bez konieczności podania przyczyny.
 2. Uczestnicy Festiwalu oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Festiwalu zobowiązane są stosować się do poleceń Służb Porządkowych.
 3. Uczestnicy Festiwalu oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Festiwalu obowiązani są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Festiwalu, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu.
 4. Uczestnicy Festiwalu oraz wszystkie osoby znajdujące się na Terenie Festiwalu zobowiązani są posiadać ważny dokument uprawniający do uczestnictwa w Festiwalu – Bilet. Uczestnik nie posiadający Biletu, albo posiadający Bilet uszkodzony, nie zostanie wpuszczony na Teren Festiwalu lub zostanie wydalony z Terenu Festiwalu.
 5. Organizator wyznacza strefy podziału Festiwalu zgodnie z planem ogłoszonym przed wejściem na Festiwal, w szczególności:
  1. Zaplecze techniczno-socjalne,
  2. Sektory, widownia – teren imprezy masowej,
  3. Strefa VIP,
  4. Wejścia i wyjścia głównego,
  5. Punkty stałego zabezpieczenia przez Służby Porządkowe,
  6. Strefy gastronomiczne – wydzielone i zamknięte strefy gastronomiczno-handlowe, w których sprzedawany jest alkohol są wyłączone z terenu imprezy masowej i tylko w tych strefach można spożywać zakupiony tam alkohol.
 6. Organizator zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe poprzez zapewnienie, że:
  1. pracownicy obsługi, Służby Porządkowe oraz Organizator muszą znać rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów oraz zasady postępowania na wypadek pożaru;
  2. Służby Porządkowe muszą być przeszkolone w zakresie: zasad prowadzenia ewakuacji, sposobu alarmowania straży pożarnej, zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego udzielania pierwszej pomocy medycznej.
 7. Służby Porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz p.poż. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 8. W czasie Festiwalu Organizator oraz Uczestnicy Festiwalu, a ponadto inne osoby przebywające na jej terenie, zobowiązują się przestrzegać przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

§7 Służby Porządkowe

 1. Służby Porządkowe, legitymując się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy do:
  1. legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
  2. przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty niebezpieczne, substancje odurzające, środki psychotropowe lub inne przedmioty zagrażające życiu i zdrowiu ludzkiemu;
  3. stwierdzania uprawnień osób do przebywania na Festiwalu, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień – wezwania ich do opuszczenia Festiwalu;
  4. wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z Regulaminem, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia Festiwalu;
  5. stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka Służb Porządkowych lub inną osobę, na zasadach określonych w art. 36 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. Nr 114, poz. 740, z późn. zm.),
  6. ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.
 2. Służby Porządkowe są obowiązane usunąć z Terenu Festiwalu osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.
 3. Członkowie Służb Porządkowych, mogą być wyposażeni m.in. w:
  1. ręczne wykrywacze metalu,
  2. wzory biletów,
  3. inne niezbędne i prawnie dozwolone środki ochrony osobistej.
 4. Stwierdzenia prawa Uczestnika Festiwalu do przebywania na Festiwalu Służby Porządkowych dokonują przez:
  1. sprawdzenie czy Uczestnik Festiwalu posiada ważny Bilet,
  2. porównanie okazanego Biletu ze wzorem.
 5. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie na Festiwalu jest zabronione, Służby Porządkowe odmawiają wpuszczenia na imprezę osoby, u której stwierdzono posiadanie tych przedmiotów lub usuwają ją z miejsca przeprowadzania Festiwalu.
 6. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, napojów alkoholowych, materiałów wybuchowych, pirotechnicznych i pożarowo niebezpiecznych oraz środków odurzających i psychotropowych, Służby Porządkowe dokonują ujęcia osoby, u której w przeglądanych bagażach lub odzieży stwierdzono te przedmioty i po ich odebraniu sporządzają protokół z tej czynności, a następnie przekazują tę osobę Policji wraz z odebranymi przedmiotami.
 7. Osobom, którym odmówiono wstępu na Festiwal lub przebywania na niej lub Uczestnikom usuniętym z Terenu Festiwalu zgodnie z Regulaminem lub Ustawą z uwagi na ich naruszenie nie przysługuje prawo zwrotu należności za Bilet.

§8 Zakazy

 1. Na Teren Festiwalu zakazane jest:
  1. wnoszenie sprzętu rejestrującego audio-video za wyjątkiem aparatów fotograficznych: aparatów cyfrowych o matrycy do 5 MPix oraz tradycyjnych amatorskich aparatów kompaktowych i telefonów komórkowych posiadających funkcje rejestrowania audio-video. Niedozwolone jest wnoszenie sprzętu foto mogącego mieć profesjonalne zastosowanie, np. lustrzanek małoobrazkowych, lustrzanek cyfrowych, aparatów średnio- i wielkoformatowych, aparatów z wymienną optyką itd. oraz akcesoriów typu „selfie-stick”,
  2. wnoszenie niebezpiecznych przedmiotów, w tym broni, petard, rac, gazu łzawiącego, paralizatorów itp.
  3. wnoszenie alkoholu i środków odurzających, w tym środków psychotropowych,
  4. wnoszenie własnych napojów,
  5. wnoszenie zamkniętych paczek, pakunków itd.
  6. wnoszenie przedmiotów niebezpiecznych zagrażających, albo których niewłaściwe użycie zagraża życiu i zdrowi ludzkiemu,
  7. wnoszenie płynów w szklanych butelkach, w tym perfum,
  8. wprowadzanie psów i innych zwierząt na Teren Festiwalu, za wyjątkiem psów Przewodników;
  9. wnoszenia, posiadania, a także używania nad Terenem Festiwalu oraz w jego bliskim otoczeniu bezzałogowych statków powietrznych, dronów, oraz innych obiektów unoszących się w powietrzu
 2. Zakazane jest niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na Terenie Festiwalu oraz innych podobnych zachowań, w tym o charakterze chuligańskim.
 3. Zabronione jest tarasowanie, zastawianie w jakikolwiek sposób wyjść i dróg ewakuacyjnych, dróg dojazdowych dla służb ratowniczych oraz hydrantów i innych urządzeń niezbędnych w przypadku prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej.
 4. Uczestnicy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
 5. Zabrania się prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej, a także działalności reklamowej oraz promocyjnej na Terenie Festiwalu.
 6. Uczestnik Festiwalu zostaje pouczony o odpowiedzialności karnej wynikającej z Ustawy zgodnie z którą:
  1. Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie Ustawy lub Regulaminu przez Organizatora lub Służby Porządkowe lub informacyjne, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
  2. Kto wnosi lub posiada na Festiwal broń, inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub materiały pożarowo niebezpieczne, podlega karze aresztu albo ograniczenia wolności.
 7. Organizator nie prowadzi depozytu przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie w trakcie trwania Festiwalu jest zakazane.

§9 Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie prawa do nazwy i logo Festiwalu są zastrzeżone na rzecz Organizatora. Oficjalne programy i gadżety dotyczące Festiwalu będą sprzedawane wyłącznie na Terenie Festiwalu lub w autoryzowanych przez Organizatora punktach sprzedaży.
 2. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora.
 3. Niniejszy Regulamin jest dostępny:
  1. na stronie internetowej - www.goodmusicfestival.pl
  2. w punktach informacyjnych na Terenie Festiwalu,
 4. Korespondencję do Organizatora kieruje się wyłącznie w formie elektronicznej poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej Organizatora: www.goodmusicfestival.pl
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do nie udzielenia odpowiedzi na pytanie, gdy informacja w przedmiocie pytania znajduje się na stronie internetowej Festiwalu.
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Ustawy.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2018 roku.